Ενέργειες

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε σε λογαριασμούς.

Βοήθεια

Ενέργειες

Some forum administrators may choose to utilize SMF's paid subscriptions feature. This feature makes it easier for members to order, pay for, and keep track of their paid services. They may subscribe to one of these services by simply selecting the Order button corresponding to the subscription they desire.

Example Subscription

Example Subscription

This is an example subscription.

Duration: 365 Days
Cost: $42.00

The forum also lists a member's existing subscriptions if they have any.

Existing Subscriptions

Below is a list of all your current and previous subscriptions. To extend an existing subscription simply select it from the list above.
Όνομα Κατάσταση Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Δεν έχετε ορίσει ακόμη συνδρομές.