Τροποποίηση προφίλ

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε σε λογαριασμούς.

Βοήθεια

Τροποποίηση προφίλ

Inevitably, there will be times when members get along great and times when personalities clash. SMF provides a way to handle both instances. The buddy list allows members to keep track of users they enjoy talking to, while the ignore list hides users they don't want to see.

  • Edit Buddies - Members may add or delete other members from their buddy list.
  • Edit Ignore List - Members may add or delete other members from their ignore list.