Τροποποίηση προφίλ

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε σε λογαριασμούς.

Βοήθεια

Τροποποίηση προφίλ

SMF provides notification options that may prove useful to many members. In addition to the options available below, a member may choose to be notified instantly, daily, or weekly about replies, moderation actions, or both in topics for which they have requested notifications.

  • Receive forum newsletters, announcements and important notifications by email. - Newsletters, announcements, and other notifications will be delivered to the member's email. Even if this option is disabled, forum administrators are able to override it in some instances.
  • Turn notification on when you post or reply to a topic. - When a member posts a new topic or replies to an existing topic, notification for that topic will be turned on automatically when this option is enabled.
  • When sending notification of a reply to a topic, send the post in the email (but please don't reply to these emails.) - Email notifications will include the contents of the posts. These emails should not be responded to.

A member may also see lists of the topics and boards for which they have requested notification. If desired, they may turn notification off for some or all of them.